Work and Travel USA

Work and Travel USA เป็นหนึ่งในโครงการแลกเปลี่ยนของระดับอุดมศึกษา
ที่เปิดโอกาสให้นิสิตและนักศึกษา ได้เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมอเมริกันที่แตกต่าง

เน้นการฝึกวิชาชีพแบบชั่วคราวและงานตามฤดูกาล ผ่านการทำงานในช่วงปิดภาคเรียน
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งตามกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกาอนุญาตให้นักศึกษา
ผู้เข้าร่วมโครงการ ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หลังสิ้นสุดการทำงานนั้น
นักศึกษายังสามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อีก 1 เดือน  

ช่วงระยะเวลาที่ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมโครงการได้

 • ช่วง SPRING 5 มี.ค. – 5 ก.ค. ของทุกปี

 • ช่วง SUMMER 5 พ.ค. – 5 ก.ย. ของทุกปี
  (โดยผู้สมัครโครงการควรสมัครช่วงปิดเทอมจริงไม่ควรขาดเรียน ยกเว้นน้องๆที่เรียนปีสุดท้าย)

สิ่งที่ควรทราบก่อนสมัครเข้าร่วมโครงการ

โครงการนี้ไม่ใช่การจัดหางานในตลาดแรงงาน โดยผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
จะต้องมีสถานภาพเป็นนิสิตและนักศึกษาเท่านั้น
เมื่อผ่านการคัดเลือก
จากทางโครงการแล้ว จะดำเนินการขอวีซ่า
ประเภทนักเรียนแลกเปลี่ยน (J–1)
เพื่อให้ผู้สมัคร สามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

โดยการหางานทำนั้นทาง Thai Universal และองค์กรแลกเปลี่ยน
ในประเทศสหรัฐอเมริกา
จะประสานงานในการคัดสรรสถานที่ทำงาน
ที่มีมาตรฐานตามที่กำหนดไว้
ซึ่งโครงการ Work and Travel USA
เป็นโครงการ ที่อยู่ภายใต้การดูแล
และควบคุมของรัฐบาลอเมริกา
ซึ่งทุกคนที่เข้าร่วมโครงการสามารถที่จะทำงาน
ได้อย่างถูกต้องตามกฏหมายภาย
ในระยะเวลาที่กำหนด
โดยมีวัตถุประสงค์ทางการศึกษาที่เน้นการฝึกวิชาชีพ
และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
(Cultural Exchange)
การทำงานกับชาวอเมริกันและนานาชาติ

 

คำถามที่พบบ่อย

โครงการ Work Travel USA มีงานอะไรบ้าง ?

ลักษณะงานของ Work Travel USA นั้นจะคล้ายกันในทุกๆ ปี คือ งาน Fast Food, Gift shop, Theme park, Water park, Restaurant, Hotel และอื่นๆ โดยแต่ละงานจะมี requirement สำหรับระดับภาษาต่างกันไปแล้วแต่ตำแหน่งงาน

หากต้องการเข้าร่วมโครงการ Work Travel USA ต้องสมัครเมื่อใด ?

โครงการ Work Travel USA เปิดรับสมัครตั้งแต่ช่วงกรกฎาคมของทุกปี โดย Work Travel จะมี 2 ช่วงคือ Spring (5 มีนาคม – 5 กรกฎาคม) และ Summer (5 พฤษภาคม – 5 กันยายน)

Work Travel USA ได้รายได้อย่างไร ?

Work Travel USA จะได้รายได้เป็นชั่วโมงขึ้นอยู่กับค่าแรงขั้นตำ่ของแต่ละรัฐ โดยน้องๆ จะได้ทำงานขั้นต่ำ 32 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ตำแหน่งงาน Work Travel USA จำเป็นต้องมีประสบการณ์มั้ย ?

ตำแหน่งงาน Work Travel USA ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงานแต่จำเป็นต้องมีระดับภาษาที่เหมาะสมกับตำแหน่งน้องๆ สมัคร

โครงการ Work Travel USA น่าสนใจอย่างไร ?

Work Travel USA เป็นโครงการหนึ่งที่น่าสนใจเพราะเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นัองๆ นักศึกษาได้ใช้เวลาเพื่อหาประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับตัวเองในช่วงปิดเทอม

รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการ

 • มีสถานภาพโสด
 • อายุระหว่าง 18 – 28 ปี (อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทาง)
 • มีสถานภาพเป็นนิสิตและนักศึกษาเต็มเวลาในระดับอุดมศึกษา
  (ปริญญาตรีทุกชั้นปีรวมถึงชั้นปีสุดท้าย, ปริญญาโท และปริญญาเอก)
 • มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และมีความพร้อมที่จะทำงานหนัก
 • สามารถเรียนรู้และปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้
 • สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดทั้งปี ในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน

หมายเหตุ : นักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้เช่นกัน

เอกสารการประกอบการสมัคร

 • รูปถ่ายวีซ่าอเมริกา ขนาด 2” x 2” พื้นฉากหลังสีขาว 2 รูป
 • Essay (ภาษาอังกฤษ) กล่าวถึงเหตุผลในการเลือกฝึกงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Resume/ CV (ภาษาอังกฤษ)
 • สำเนา Passport
 • สำเนา Visa ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่เคยมีทั้งหมดพร้อมทั้งหน้าสแตมป์วันเข้าออก (ถ้ามี)
 • สำเนา Transcript (ภาษาอังกฤษ)
 • สำเนาใบรับรองจบการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

วิธีการชำระเงินค่าโครงการ

เลือกวิธีการชำระเงิน

 • ชำระด้วยเงินสดด้วยตนเอง ณ สำนักงาน
 • ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย
  (ชื่อบัญชี) : (หจก.ไทย ยูนิเวอร์แซล)
  (ธนาคาร) : (ธนาคารกสิกรไทย)
  (เลขที่บัญชี) : 637-2-12549-5

  SWIFT CODE : KASITHBK
 • ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร และ คิดค่าธรรมเนียมบริการ 3%

ลำดับการชำระเงินค่าโครงการ

 1. (ค่ามัดจำการสมัครเข้าร่วมโครงการ)
  7,900 บาท – ชำระเงินวันสมัคร
 2. (ค่าโครงการส่วนที่ 1)
  31,000.00 บาท – ชำระเงินเมื่อสัมภาษณ์งานผ่าน 
 3. (ค่าโครงการส่วนที่ 2)
  31,000.00 บาท – ชำระเงินเมื่อได้ Job Offer 
 4. (ค่าธรรมเนียมเอกสาร VISA, SEVIS, Medical Insurance 2,100 บาท/เดือน)
  18,600.00 บาท – ชำระเงินก่อนไปขอวีซ่าที่สถานฑูตอเมริกา
 5. (ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ USA 1 ที่นั่ง ) (ไม่บังคับซื้อตั๋วเครื่องบิน ยกเว้นงานของรัฐ Alaska เท่านั้น)
  28,500.00-46,500.00 บาท – ชำระหลังจากได้วีซ่าจากสถานฑูต 

  รวมทุกค่าใช้จ่าย 117,000-135,000 บาท + พร้อมบิน !! (หมายถึงค่าโครงการรวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ USA เรียบร้อยแล้ว)