Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

WORK AND TRAVEL USA

WORK AND TRAVEL

ค่าโครงการ 60,900 บาท ต่อคน

ขั้นตอนการจ่ายเงิน

 1.   ค่าโครงการส่วนที่ 1 ชำระ 7,900 บาท
  (มัดจำวันสมัคร)
 2. ค่าโครงการส่วนที่ 2 ชำระ 53,000 บาท
  (เมื่อได้งานแล้ว)
 3. ค่าโครงการส่วนที่ 3 ชำระ 18,600 บาท
  (ก่อนไปขอวีซ่าที่สถานฑูตอเมริกา)
 4. ชำระ 28,500 – 46,000 บาท ค่าตั๋วไป-กลับ USA 1 ที่นั่ง
  แวะเที่ยวฟรี 1 จุด ใน USA
  (ไม่บังคับซื้อตั๋วเครื่องบิน ยกเว้นงานของ Alaska)

รวมทุกค่าใช้จ่าย 108,000 บาท + พร้อมบิน !!

(หมายถึงรวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ USA เรียบร้อยแล้ว)
จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆอีก ยกเว้นนอกจากค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ USA
เช่นค่าช้อปปิ้ง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ฯลฯ

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

ช่วงเวลาที่นิสิตและนักศึกษาสามารถเข้าร่วมโครงการ Work and Travel USA
 1. ช่วงปิดภาคเรียนระหว่าง 1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม ของทุกปี
  (โดยผู้สมัครโครงการควรสมัครช่วงปิดเทอมจริงไม่ควรขาดเรียน ยกเว้นน้องๆที่เรียนปีสุดท้ายจึงสามารถเข้าร่วมโครงการได้ถึง 31 สิงหาคม)
 2. ทั้งนี้น้องๆทุกคนยังสามารถท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อีก 1 เดือนเต็มนับจากวันสิ้นสุดการทำงานอีกด้วย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการ Work and Travel USA
 1. มีสถานภาพโสด
 2. อายุระหว่าง 18 – 28 ปี (อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทาง)
 3. มีสถานภาพเป็นนิสิตและนักศึกษาเต็มเวลาในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีทุกชั้นปีรวมถึงชั้นปีสุดท้าย, ปริญญาโท และปริญญาเอก)
 4. มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 5. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 6. มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และมีความพร้อมที่จะทำงานหนัก
 7. สามารถเรียนรู้และปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้

หมายเหตุ : นักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้เช่นกัน

ข้อมูล

เป็นหนึ่งในโครงการแลกเปลี่ยนของระดับอุดมศึกษา ที่เปิดโอกาสให้นิสิตและนักศึกษา
ได้เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมอเมริกันที่แตกต่าง

เน้นการฝึกวิชาชีพแบบชั่วคราวและงานตามฤดูกาล ผ่านการทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ซึ่งตามกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกาอนุญาตให้นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ 2 – 4 เดือน ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาปิดภาคเรียน (โดยประมาณ 15 พ.ค. – 15 ส.ค.)

หลังจากนั้น นักศึกษายังสามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อีก 1 เดือน หลังสิ้นสุดการทำงาน

โดยการหางานทำนั้นทาง Thai Universal และองค์กรแลกเปลี่ยนในประเทศสหรัฐอเมริกาจะประสานงาน
ในการคัดสรรสถานที่ทำงานที่มีมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ ซึ่งโครงการ Work and Travel USA เป็นโครงการ
ที่อยู่ภายใต้การดูแลและควบคุมของรัฐบาลอเมริกา ซึ่งทุกคนที่เข้าร่วมโครงการสามารถที่จะทำงาน
ได้อย่างถูกต้องตามกฏหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด (จะได้วีซ่าในช่วง 1 พ.ค. –  31 ส.ค. เท่านั้น)

โดยมีวัตถุประสงค์ทางการศึกษาที่เน้นการฝึกวิชาชีพ และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
(Cultural Exchange) การทำงานกับชาวอเมริกันและนานาชาติ

โครงการนี้ไม่ใช่การจัดหางานในตลาดแรงงาน
โดยผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีสถานภาพเป็นนิสิตและนักศึกษาเท่านั้น
เมื่อผ่านการคัดเลือกจากทางโครงการแล้ว Thai Universal จะดำเนินการขอวีซ่า
ประเภทนักเรียนแลกเปลี่ยน (J–1) เพื่อให้ผู้สมัคร สามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย