Terms and Conditions

โปรดอ่านคำต่อไปนี้และเงื่อนไขการใช้อย่างละเอียดก่อนใช้เว็บไซต์นี้เช่นเดียวกับเรา  นโยบายความเป็นส่วนตัว หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขหรือประกาศความเป็นส่วนตัวของเราโปรดอย่าใช้เว็บไซต์นี้

ในฐานะผู้ให้บริการประสานงานโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่างประเทศ (“THAI UNIVERSAL”) เสนอการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ของเรา – www.thaiuniversal.co.th (“ไซต์”) – ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของคุณ การใช้งาน (“ ข้อกำหนด”)

โดยการเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์คุณยอมรับและตกลงว่าการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์ของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ซึ่งรวมถึงการอ้างอิงประกาศความเป็นส่วนตัวของเราและข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและใช้งานดังกล่าว คุณและ THAI UNIVERSAL (รวมถึงข้อตกลงว่าด้วยการเข้าร่วมในโครงการแลกเปลี่ยนของเรา)

โปรดตรวจสอบข้อกำหนดเหล่านี้เป็นระยะเพื่อรับการอัปเดตเนื่องจากเราอาจแก้ไขและปรับปรุงเป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวและการเข้าถึงหรือการใช้เว็บไซต์ของเราหลังจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกล่าวจะถือว่าเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

ไซต์นี้และเนื้อหาคุณสมบัติและฟังก์ชั่นทั้งหมดของมันรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะรูปภาพการแสดงผลข้อมูลข้อความเสียงวิดีโอและซอฟต์แวร์และการออกแบบการเลือกและการจัดเรียง (“เนื้อหา”) เป็นเจ้าของโดย THAI UNIVERSAL ผู้อนุญาตหรือผู้ให้บริการอื่น ๆ ของเนื้อหาดังกล่าวและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าสิทธิบัตรความลับทางการค้าและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ไม่มีสิทธิ์ชื่อหรือความสนใจในหรือไปยังเว็บไซต์หรือเนื้อหาที่ถูกถ่ายโอนไปยังคุณและสิทธิทั้งหมดในไซต์และเนื้อหาที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งในที่นี้จะถูกสงวนไว้โดย THAI UNIVERSAL เครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการและชื่อทางการค้าทั้งหมดของ THAI UNIVERSAL ที่ใช้ในเว็บไซต์นี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ THAI UNIVERSAL

คุณไม่สามารถใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหายกเว้นที่ได้รับอนุญาตในข้อกำหนดเหล่านี้ คุณสามารถใช้เว็บไซต์และเนื้อหาเพื่อการใช้งานส่วนตัวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น คุณไม่สามารถผลิตซ้ำแจกจ่ายดัดแปลงงานสร้างสรรค์ที่เป็นสาธารณะแสดงต่อสาธารณะเผยแพร่เผยแพร่ดาวน์โหลดจัดเก็บหรือส่งเว็บไซต์หรือเนื้อหายกเว้นว่า (ก) คอมพิวเตอร์ของคุณอาจจัดเก็บสำเนาของวัสดุดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงของคุณชั่วคราว และการดูเนื้อหาเหล่านั้น (ข) คุณสามารถจัดเก็บไฟล์ที่เบราว์เซอร์ของคุณทำการแคชโดยอัตโนมัติเพื่อจุดประสงค์ในการปรับปรุงการแสดงผลและ (ค) คุณสามารถพิมพ์หรือดาวน์โหลดสำเนาหน้าเว็บจำนวนหนึ่งที่เหมาะสมของเว็บไซต์ของคุณเอง – ใช้ในเชิงพาณิชย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันของคุณหรือมีส่วนร่วมในโครงการแลกเปลี่ยน THAI UNIVERSAL ไม่ใช่เพื่อการทำซ้ำเผยแพร่หรือแจกจ่ายต่อ และหากว่าคุณไม่สามารถ (๑) แก้ไขสำเนาดังกล่าว (๒) ลบหรือแก้ไขประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าหรือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่น ๆ จากสำเนาดังกล่าว (๓) คัดลอกหรือใช้ภาพถ่ายภาพประกอบวิดีโอหรือลำดับเสียงหรือกราฟิกที่มีอยู่ บนเว็บไซต์แยกต่างหากจากข้อความที่แนบมาหรือ (๔) ใช้กลไกหรือกระบวนการที่เป็นระบบอื่น ๆ สำหรับการเก็บเกี่ยวข้อมูลจากเว็บไซต์ ห้ามใช้ไซต์ในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาตผิดกฎหมายล่วงละเมิดข่มขู่หรือคุกคามอย่างอื่นโดยเด็ดขาด หรือ (๔.๑) ใช้กระบวนการทางกลไกหรือระบบอื่น ๆ เพื่อเก็บเกี่ยวข้อมูลจากเว็บไซต์ ห้ามใช้ไซต์ในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาตผิดกฎหมายล่วงละเมิดข่มขู่หรือคุกคามอย่างอื่นโดยเด็ดขาด หรือ (๔.๒) ใช้กระบวนการทางกลไกหรือระบบอื่น ๆ เพื่อเก็บเกี่ยวข้อมูลจากเว็บไซต์ ห้ามใช้ไซต์ในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาตผิดกฎหมายล่วงละเมิดข่มขู่หรือคุกคามอย่างอื่นโดยเด็ดขาด

THAI UNIVERSAL อาจเพิกถอนสิทธิ์ใด ๆ ที่ได้รับจากข้อกำหนดเหล่านี้และยุติหรือระงับการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ของคุณตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เมื่อมีการยกเลิกหรือระงับคุณจะต้องหยุดการใช้งานเว็บไซต์และเนื้อหาทั้งหมดทันที ส่วนของข้อกำหนดเหล่านี้มีชื่อว่าการเป็นเจ้าของไซต์และเนื้อหาการชดใช้ค่าเสียหายการจำกัดความรับผิดและเบ็ดเตล็ดในเหตุการณ์ทั้งหมดจะมีผลต่อการยกเลิกข้อกำหนดเหล่านี้

ไซต์และเนื้อหานี้มีให้ตาม “ตามสภาพ” และ “ตามที่มีให้” และไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ตามขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ THAI UNIVERSAL ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันโดยไม่เปิดเผยหรือโดยนัยรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการรับประกันโดยนัยของการค้าขายและความเหมาะสม THAI UNIVERSAL ไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับประกันว่าฟังก์ชั่นที่มีอยู่ในเว็บไซต์จะไม่ถูกแทนที่หรือปราศจากข้อผิดพลาดข้อบกพร่องจะถูกแก้ไขหรือไซต์นี้หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการฟรี THAI UNIVERSAL ไม่รับประกันหรือรับรองใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้องความถูกต้องความเพียงพอความเป็นประโยชน์ระยะเวลาหรือความน่าเชื่อถือของเนื้อหา

THAI UNIVERSAL อาจอนุญาตให้คุณและผู้ใช้รายอื่นของไซต์โพสต์เนื้อหาบนเว็บไซต์

ในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่คุณโพสต์หรือจัดให้มีขึ้นเพื่อรวมไว้ในไซต์คุณอนุญาตให้ THAI UNIVERSAL ได้รับใบอนุญาตฟรีทั่วโลกแบบปลอดค่าลิขสิทธิ์และไม่ผูกขาดในการใช้แจกจ่ายทำซ้ำดัดแปลงดัดแปลงดำเนินการต่อสาธารณะและแสดงต่อสาธารณะ เนื้อหาดังกล่าวในเว็บไซต์หรือสื่ออื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ

ในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่ผู้ใช้รายอื่นโพสต์หรือจัดให้มีเพื่อรวมไว้ในเว็บไซต์คุณเข้าใจและยอมรับว่า THAI UNIVERSAL จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาดังกล่าวหรือภายใต้ภาระผูกพันใด ๆ ในการตรวจสอบเนื้อหาดังกล่าวก่อนที่จะเผยแพร่บนเว็บไซต์ เนื้อหาดังกล่าวเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

THAI UNIVERSAL ขอสงวนสิทธิ์ในการบล็อกหรือลบเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นซึ่งเราพิจารณาแล้วว่าเป็น (ก) การหมิ่นประมาททำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือลามกอนาจาร (ข) ฉ้อโกงหลอกลวงหลอกลวงหรือทำให้เข้าใจผิด (ค) ละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าหรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ สิทธิ์ในทรัพย์สินหรือ (ง) ความไม่พอใจหรือไม่สามารถยอมรับได้ต่อ THAI UNIVERSAL ตามดุลยพินิจของตน

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายปกป้องและระงับ THAI UNIVERSAL ที่ไม่เป็นอันตรายเจ้าหน้าที่ผู้อำนวยการพนักงานตัวแทนผู้ออกใบอนุญาตและซัพพลายเออร์จากและต่อการสูญเสียหนี้สินค่าใช้จ่ายความเสียหายและค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความที่สมเหตุสมผล ข้อกำหนดเนื้อหาใด ๆ ที่คุณโพสต์หรือให้บริการบนเว็บไซต์หรือกิจกรรมใด ๆ (รวมถึงการกระทำที่ประมาทเลินเล่อหรือผิดกฎหมาย) โดยคุณหรือบุคคลอื่นที่เข้าถึงไซต์โดยใช้บัญชีของคุณ

THAI UNIVERSAL จะไม่รับผิดชอบต่อทิศทางโดยตรงความเสียหายอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานหรือความไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาที่ได้รับจากการแนะนำใด ๆ ก็ตาม กฎหมายที่มีผลบังคับใช้อาจไม่อนุญาตให้มีข้อ จำกัด หรือการยกเว้นความรับผิดหรือความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ

การรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเราอยู่ภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัวของเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูประกาศความเป็นส่วนตัวของเรา

ในความพยายามที่จะมอบมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้เยี่ยมชมของเรา THAI UNIVERSAL อาจเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สาม อย่างไรก็ตามแม้ว่าบุคคลที่สามจะเป็นพันธมิตรกับ THAI UNIVERSAL แต่ THAI UNIVERSAL ก็ไม่สามารถควบคุมเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้หรือแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและการเก็บข้อมูล ไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้มีไว้เพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้นและคุณจึงเข้าถึงไซต์เหล่านั้นด้วยความเสี่ยงของคุณเอง อย่างไรก็ตาม THAI UNIVERSAL พยายามที่จะปกป้องความสมบูรณ์ของเว็บไซต์และลิงค์ที่วางไว้และดังนั้นจึงขอความคิดเห็นใด ๆ ( support@thaiuniversal.co.th ) ไม่เพียง แต่เว็บไซต์ของเรา แต่สำหรับเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปยังเช่นกัน ไม่ทำงาน).

คุณสามารถเชื่อมโยงไปยังหน้าต่างๆภายในไซต์ที่คุณให้ไว้ในลักษณะที่เป็นธรรมและถูกต้องตามกฎหมายและไม่ทำลายชื่อเสียงของเราหรือใช้ประโยชน์จากมันและโดยที่คุณไม่ได้สร้างลิงก์ในลักษณะที่จะแนะนำรูปแบบใด ๆ ของสมาคมอนุมัติหรือรับรองในส่วนของเราโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการถอนการเชื่อมโยงการอนุญาตตามดุลยพินิจของเรา

การใช้เว็บไซต์นี้ของคุณจะถูกควบคุมโดยกฎหมายของประเทศไทยทุกประการโดยไม่คำนึงถึงทางเลือกของบทบัญญัติกฎหมาย คุณยอมรับว่าเขตอำนาจศาลและสถานที่ในการดำเนินการทางกฎหมายใด ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการสมัครหรือเข้าร่วมในโครงการแลกเปลี่ยน THAI UNIVERSAL) จะอยู่ในศาลของจังหวัดหรือรัฐบาลกลาง ความล้มเหลวของ THAI UNIVERSAL ที่จะยืนยันหรือบังคับใช้ประสิทธิภาพที่เข้มงวดของข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่ถูกตีความว่าเป็นการสละสิทธิ์ในบทบัญญัติหรือสิทธิใด ๆ ข้อกำหนดเหล่านี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ THAI UNIVERSAL เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ ทั้งแนวทางการปฏิบัติระหว่างคู่สัญญาหรือการค้าจะไม่กระทำเพื่อแก้ไขข้อกำหนดใด ๆ เหล่านี้