Internship USA

รายละเอียดโครงการ

โครงการ INTERNSHIP USA เป็นหนึ่งในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเภท (J-1) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งโครงการนี้จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้าย หรือ นักศึกษาที่จบการศึกษาแล้วแต่ไม่เกิน 1 ปี ในสาขา Hotel & Tourism Management, Hospitality Management, Home Economics และ Culinary ไปฝึกงานตามสาขาที่เรียนมาเป็นระยะเวลา 12 เดือน อีกทั้งยังมีโอกาสท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลา 1 เดือน หลังจากจบโครงการอีกด้วย

สำหรับ Trainee USA เป็นโครงการเดียวกันกับ Internship USA เพียงแต่ว่า Trainee USA นี้จะสำหรับผู้ที่จบการศึกษาไม่ตรงสาขาดังกล่าวข้างต้น แต่มีประสบการณ์ทำงานในสาขาดังกล่าวมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี ก็สามารถเข้าร่วมโครงการนี้และได้ทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลา 12 เดือน และมีโอกาสท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลา 1 เดือน หลังจากจบโครงการด้วยเช่นกัน

ในการจัดหางานทางไทยยูนิเวอร์ซอลและองค์กรแลกเปลี่ยนในประเทศสหรัฐอเมริกาจะประสานงานในการคัดสรรสถานที่ทำงานที่มีมาตรฐานตามที่กำหนดไว้และที่อยู่ภายใต้การดูแลและควบคุมของรัฐบาลอเมริกา ซึ่งนักศึกษาและผู้สมัครทุกคนที่สมัครเข้าร่วมโครงการสามารถที่จะทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฏหมายภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยมีวัตถุประสงค์ทางการศึกษาที่เน้นการฝึกวิชาชีพและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม (Cultural Exchange) การทำงานกับชาวอเมริกันและนานาชาติ

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ Internship USA และ Trainee USA มีอะไรบ้าง ?

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ จะมี ค่าโครงการ, ค่าประกันสุขภาพ (1 ปี), ค่าวีซ่า, ค่า SEVIS และค่าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งไม่รวม pocket money ที่จะนำติดตัวไปเพื่อใช้ในช่วงแรกที่เงินค่าจ้างยังไม่ออก

Internship USA และ Trainee USA ได้รายได้อย่างไร ?

น้องๆ จะได้ค่าจ้างเป็นรายชั่วโมงขึ้นอยู่กับตำแหน่งงานและค่าจ้างขั้นตำ่ของแต่ละรัฐ โดยน้องๆ จะได้ทำงานขั้นตำ่สัปดาห์ละ 32 ชั่วโมง และโดยมากค่าจ้างจะออกทุกๆ 2 สัปดาห์

Internship USA และ Trainee USA มีที่รัฐไหนบ้างและเลือกรัฐได้หรือไม่ ?

Internship USA และ Trainee USA มีงานในทุกรัฐทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผู้สมัครสามารถสอบถามได้ว่าช่วงนี้มีตำแหน่งอัพเดทอะไรบ้าง(มีอัพเดททุกสัปดาห์) หากผู้สมัครมีรัฐที่สนใจก็สามารถระบุรัฐได้ แต่ทั้งนี้งานตามตำแหน่งที่อัพเดทจะขึ้นอยู่กับความต้องการของทางโรงแรม ดังนั้นอาจจะต้องใช้เวลานานมากขึ้นในการรองานตำแหน่งที่ว่างของรัฐนั้น 

ภาษาอังกฤษระดับไหนถึงเข้าร่วมโครงการ Internship USA และ Trainee USA ได้ ?

ระดับภาษาอังกฤษนั้นขึ้นอยูกับตำแหน่งงานซึ่งมีทั้งระดับ Good และ Excellent หากน้องๆ ไม่มั่นใจว่าระดับภาษาอยู่ในระดับใด น้องๆ สามารถนัดทำ Screening Test ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

ใครจัดหาที่ที่พักให้และค่าที่พักเป็นอย่างไร ?

โดยทั่วไปแล้วเอเจนซี่ทางอเมริกาเป็นฝ่ายจัดหาที่พักให้และค่าที่พักจะอยู่ที่ประมาณสัปดาห์ละ US$100 – US$150 แล้วแต่รัฐ อย่างไรก็ตามหากน้องๆ ต้องการหาที่พักด้วยตัวเองก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยน้องๆ ต้องแจ้งที่อยู่ที่ชัดเจนให้แก่เอเจนซี่ทางอเมริกาก่อนที่จะเดินทาง 1 เดือนล่วงหน้า(สอบถามรายละเอียดอีกครั้ง)

Internship USA และ Trainee USA น่าสนใจอย่างไร ?

Internship USA และ Trainee USA เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ไปฝึกงานหาประสบการณ์ในสาขาที่น้องๆ สนใจ และน้องๆ จะได้ใบประกาศนียบัตรในการฝึกงานครั้งนี้ด้วย และประสบการณ์ที่ได้กลับมานี้สามารถนำมาไปต่อยอดในการสมัครงานของน้องๆ ได้ในอนาคต

หากสนใจเข้าร่วมโครงการ Internship USA และ Trainee USA ต้องสมัครเมื่อไหร่ ?

โครงการ Internship USA และ Trainee USA เปิดรับสมัครตลอดทั้งปี น้องๆ สามารถเลือกช่วงเวลาที่สะดวกและเหมาะสมได้เลย แต่หากน้องๆ ไม่มั่นใจว่าช่วงใดเหมาะสม น้องๆ สามารถสอบถามที่ Thai Universal ตามช่องทางต่างๆ ที่น้องๆ สะดวกเพื่อขอคำแนะนำ

ระยะเวลาเข้าร่วม

โครงการนี้มีระยะเวลาที่ 12 – 24 เดือน สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดทั้งปี ทั้งนี้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการยังสามารถท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อีก 1 เดือนเต็มนับจากวันสิ้นสุดการทำงานอีกด้วย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • มีมีสถานภาพโสด
 • จบตรงสาขาที่จะเข้าร่วมโครงการ ตัวอย่างเช่น
  • Hotel and Tourism Management
  • Hotel Management
  • Tourism Management
  • Kitchen and Restaurant Management
  • Food and Beverage
  • Culinary
  • Home Economics
   (สอบถามเพิ่มเติมหากมีข้อสงสัย)
 • สามารถเขียน อ่าน พูดภาษาอังกฤษ ระดับ Intermediate English ขึ้นไป
 • มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และมีความพร้อมที่จะทำงานหนัก
 • สามารถเรียนรู้และปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้
 • สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดทั้งปี ในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน

หมายเหตุ : นักศึกษาต่างชาติที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ Internship USA ได้เช่นกัน

เอกสารประกอบการสมัคร

 • รูปถ่ายวีซ่าอเมริกา ขนาด 2” x 2” พื้นฉากหลังสีขาว 2 รูป
 • Essay (ภาษาอังกฤษ) กล่าวถึงเหตุผลในการเลือกฝึกงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Resume/ CV (ภาษาอังกฤษ)
 • Reference 2 ฉบับ (ภาษาอังกฤษ) จากอาจารย์ที่สอนหรือนายจ้างที่เคยฝึกงาน
 • สำเนา Passport ที่มีอายุมากกว่า 2 ปี นับจากวันที่สมัครโครงการ
 • สำเนา DS-2019 ทั้งหมด (ถ้ามี)
 • สำเนา Social Security Card (ถ้ามี)
 • สำเนา Visa ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่เคยมีทั้งหมดพร้อมทั้งหน้าสแตมป์วันเข้าออก (ถ้ามี)
 • สำเนา Transcript (ภาษาอังกฤษ)
 • สำเนาใบรับรองการเป็นนักศึกษา – สำหรับผู้นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ (ภาษาอังกฤษ)
 • สำเนาใบรับรองการจบการศึกษา – สำหรับผู้นักศึกษาที่เรียนจบแล้ว (ภาษาอังกฤษ)
 • ใบรับรองงาน Employment Verification (ภาษาอังกฤษ)