Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
ข้อมูล
ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ
สาขาที่เปิดรับสมัคร
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เอกสารประกอบการสมัคร
ค่าใช้จ่าย

INTERSHIP USA

เป็นหนึ่งในโครงการแลกเปลี่ยน (J-1) สำหรับผู้ที่สนใจฝึกงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
ในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายและผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาไม่เกิน 1 ปี
(นับวันจบจากใบ transcript) ต้องจบตรงสาขาที่จะฝึกงาน

TRAINEE USA

เป็นหนึ่งในโครงการแลกเปลี่ยน (J-1) เช่นกัน สำหรับผู้ที่สนใจฝึกงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
ในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาตรงสาขาที่จะฝึกงาน
(ต้องมีประสบการณ์ตรงสาขาเช่นกัน อย่างน้อย 1 ปี)
และผู้สนใจทั่วไปไม่จำกัดวุฒิ และ
ต้องมีประสบการณ์ตรงสาขาที่จะฝึกงานอย่างน้อย 5 ปี

โครงการ Internship และ Trainee เปิดโอกาสให้ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติข้างต้น
ได้เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมอเมริกันที่แตกต่าง เน้นการฝึกวิชาชีพทางการศึกษาโดยตรง
ผ่านการทำงานตามสาขาวิชาที่เรียนมา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ซึ่งตามกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกาอนุญาตให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน และสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการและเริ่มงานได้ตลอดทั้งปี

ในการจัดหางานทาง Thai Universal และองค์กรแลกเปลี่ยนในประเทศสหรัฐอเมริกา
จะประสานงานในการคัดสรรสถานที่ทำงานที่มีมาตรฐานตามที่กำหนดไว้
ที่อยู่ภายใต้การดูแลและควบคุมของรัฐบาลอเมริกา ซึ่งทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ
สามารถที่จะทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฏหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด

โดยมีวัตถุประสงค์ทางการศึกษาที่เน้นการฝึกวิชาชีพ
และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม (Cultural Exchange) การทำงานกับชาวอเมริกันและนานาชาติ

โครงการนี้ไม่ใช่การจัดหางานในตลาดแรงงาน
โดยผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติดังที่กล่าวข้างต้นเท่านั้น

เมื่อผ่านการคัดเลือกจากทางโครงการแล้ว
Thai Universal จะดำเนินการขอวีซ่าประเภทนักเรียนแลกเปลี่ยน (J–1)
เพื่อให้ผู้สมัคร สามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

 

ช่วงเวลาที่สามารถเข้าร่วมโครงการ INTERNSHIP USA

 1. สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดทั้งปี
 2. ทั้งนี้น้องๆทุกคนยังสามารถท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อีก 1 เดือนเต็มนับจากวันสิ้นสุดการทำงานอีกด้วย
 1. Hospitality and Tourism Management
 2. Kitchen and Restaurant Management
 3. Food and Beverage
 4. Home Economics

ช่วงเวลาที่สามารถเข้าร่วมโครงการ Internship USA/ Trainee USA

สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตลอดทั้งปี ในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน

รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการ INTERNSHIP USA

 1. มีสถานภาพโสด
 2. จบตรงสาขาที่จะเข้าร่วมโครงการ
 3. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 4. มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และมีความพร้อมที่จะทำงานหนัก
 5. สามารถเรียนรู้และปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้

หมายเหตุ : นักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้เช่นกัน

 1. รูปถ่ายวีซ่าอเมริกา ขนาด 2” x 2” พื้นฉากหลังสีขาว 2 รูป
 2. Essay (ภาษาอังกฤษ) กล่าวถึงเหตุผลในการเลือกฝึกงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
 3. Resume/ CV (ภาษาอังกฤษ)
 4. Reference 2 ฉบับ (ภาษาอังกฤษ) จากอาจารย์ที่สอนหรือนายจ้างที่ฝึกงาน
 5. สำเนา Passport
 6. สำเนา Visa ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่เคยมีทั้งหมดพร้อมทั้งหน้าสแตมป์วันเข้าออก (ถ้ามี)
 7. สำเนา Transcript (ภาษาอังกฤษ)
 8. สำเนาใบรับรองจบการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
 9. ใบรับรองงาน Working Reference (ภาษาอังกฤษ)
ค่าโครงการ 189,000 บาท ต่อคน

ขั้นตอนการจ่ายเงิน

 1. ค่าโครงการส่วนที่ 1 ชำระ 19,900 บาท
  (มัดจำค่าโครงการวันสมัคร)
 2. ค่าโครงการส่วนที่ 2 ชำระ 50,000 บาท
  (เมื่อสัมภาษณ์ผ่านได้งานแล้ว)
 3. ค่าโครงการส่วนที่ 3 ชำระ 60,000 บาท
  (เมื่อได้ Job Offer และ Training Plan)
 4. ค่าโครงการส่วนที่ 4 ชำระ 60,000 บาท
  (เมื่อได้เอกสารมาขอวีซ่าที่สถานฑูต)

ค่าโครงการคือค่าดำเนินการจัดการหางาน หาบ้านพัก และ DS2019
(ค่าใช้จ่ายต่างๆผู้สมัครเป็นผู้รับผิดชอบ)

แถมฟรี ตั๋วเครื่องบินถึงที่ทำงานที่ USA!!
หลังจากนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆอีก ยกเว้นนอกจากค่าใช้จ่ายส่วนตัว
เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าช็อปปิ้งส่วนตัว