โครงการ Internship Australia

Internship Australia

Internship Australia เป็นโครงการฝึกงานของประเทศออสเตรเลียสำหรับน้องๆ นักศึกษาที่จบการศึกษาในสาขา Hotel Management, Hospitality Management, Restaurant Management, Culinary และ Home Economics
โดยผู้สมัครทุกคนจะต้องมีประสบการณ์ทำงาน (เต็มเวลา) ในสาขาดังกล่าวที่จบมาอย่างน้อย 1 ปี

ในการจัดหางานทาง Thai Universal และองค์กรแลกเปลี่ยนในประเทศออสเตรเลียจะประสานงานในการคัดสรรสถานที่ทำงานที่มีมาตรฐานตามที่กำหนดไว้และที่อยู่ภายใต้การดูแลและควบคุมของรัฐบาลออสเตรเลีย ซึ่งผู้สมัครทุกคนที่สมัครเข้าร่วมโครงการสามารถที่จะทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฏหมายภายในระยะเวลาที่กำหนดภายใต้วีซ่า Training ประเภท Subclass 407 โดยมีชั่วโมงการทำงานขั้นต่ำ 38 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ได้รายได้ประมาณ $AUD 20 ต่อชั่วโมงและจะได้รับค่าจ้างเป็นรายอาทิตย์

คำถามที่พบบ่อย

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ Internship Australia มีอะไรบ้าง?

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ จะมี ค่าสมัคร, ค่าโครงการ, ค่าประกันสุขภาพ (1 ปี), ค่าวีซ่า และค่าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งไม่รวม pocket money ที่จะนำติดตัวไปเพื่อใช้ในช่วงแรกที่เงินค่าจ้างยังไม่ออก

Internship Australia ได้รายได้อย่างไร?

น้องๆ จะได้ค่าจ้างเป็นรายชั่วโมงขึ้นอยู่กับตำแหน่งงานและค่าจ้างขั้นตำ่ของแต่ละรัฐ โดยน้องๆ จะได้ทำงานขั้นตำ่สัปดาห์ละ 32 ชั่วโมง

Internship Australia มีที่รัฐ/เมืองไหนบ้างและเลือกรัฐ/เมืองได้หรือไม่?

Internship Australia มีงานในทุกรัฐทั่วประเทศออสเตรเลีย โดยผู้สมัครสามารถสอบถามได้ว่าช่วงนี้มีตำแหน่งอัพเดทอะไรบ้าง และหากผู้สมัครมีรัฐที่สนใจก็สามารถระบุรัฐที่สนใจได้ แต่อย่างไรก็ตามตำแหน่งจะมีมาอัพเดทตามความต้องการของนายจ้างในแต่ละรัฐ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะระบุได้ว่ารัฐที่ผู้สมัครสนใจนั้นจะมีตำแหน่งงานมาเมื่อใด

ระดับภาษาอังกฤษต้องระดับไหนถึงจะสามารถเข้าร่วมโครงการ Internship Australia ได้?

ผู้สมัครต้องมีผลภาษาอังกฤษ TOELF iBT32 หรือ IELTS 4.5 (Overall) และได้ 4.5 ทุก ban

Internship Australia น่าสนใจอย่างไร?

Internship Australia เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้ไปฝึกงานหาประสบการณ์ตรงในสาขาที่จบมา และน้องๆ จะได้ใบประกาศนียบัตรในการฝึกงานครั้งนี้ด้วย และประสบการณ์ที่ได้กลับมานี้สามารถนำมาไปต่อยอดในการสมัครงานของน้องๆ ได้ในอนาคต

หากสนใจเข้าร่วมโครงการ Internship Australia ต้องสมัครเมื่อไหร่?

โครงการ Internship Australia เปิดรับสมัครตลอดทั้งปี น้องๆ สามารถเลือกช่วงเวลาที่สะดวกและเหมาะสมได้เลย แต่หากน้องๆ ไม่มั่นใจว่าช่วงใดเหมาะสม น้องๆ สามารถสอบถามพี่ๆ Thai Universal ตามช่องทางต่างๆ ที่น้องๆ สะดวกได้ตลอดเวลา

สิ่งที่ควรทราบก่อนสมัครเข้าร่วมโครงการ

ในการจัดหางานทาง Thai Universal และองค์กรแลกเปลี่ยนในประเทศออสเตรเลียจะประสานงานในการคัดสรรสถานที่ทำงานที่มีมาตรฐานตามที่กำหนดไว้และที่อยู่ภายใต้การดูแลและควบคุมของรัฐบาลออสเตรเลีย ซึ่งผู้สมัครทุกคนที่สมัครเข้าร่วมโครงการสามารถที่จะทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฏหมายภายในระยะเวลาที่กำหนดภายใต้วีซ่า Training ประเภท Subclass 407 โดยมีวัตถุประสงค์ที่เน้นการฝึกวิชาชีพ ได้ร่วมทำงานกับชาวออสเตรเลียและนานาชาติ อีกทั้งโครงการนี้ไม่ใช่การจัดหางานในตลาดแรงงาน โดยผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติตามกฏเกณฑ์เท่านั้นถึงจะสมัครเข้าร่วมโครงการได้และเมื่อผ่านการคัดเลือกจากทางโครงการแล้ว Thai Universal และองค์กรแลกเปลี่ยนในประเทศออสเตรเลียจะประสานงานดำเนินการขอวีซ่าเพื่อให้ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

ช่วงระยะเวลาที่ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมโครงการได้

 • สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดทั้งปี

รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการ

 • มีสถานภาพโสด
 • จบตรงสาขาที่จะเข้าร่วมโครงการ ตัวอย่างเช่น
  – Hotel Management
  – Hospitality Management
  – Restaurant Management
  – Culinary
  – Home Economics
  (สอบถามเพิ่มเติมกับ Thai universal หากมีข้อสงสัย)
 • มีผลภาษาอังกฤษ IELTS 4.5 หรือ TOEFL iBT 32
 • มีประสบการณ์ทำงาน (เต็มเวลา) ​ในสาขาที่จบมาอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถเรียนรู้และปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้
 • สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดทั้งปี ในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน

หมายเหตุ : นักศึกษาต่างชาติที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ Internship Australia ได้เช่นกัน

เอกสารการประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ

 • Resume/ CV (ภาษาอังกฤษ)
 • สำเนา Passport ที่มีอายุมากกว่า 2 ปี นับจากวันที่สมัครโครงการ
 • สำเนา Visa ที่เคยมีทั้งหมดพร้อมทั้งหน้าสแตมป์วันเข้าออก (ถ้ามี)
 • สำเนาใบประกาศนียบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบรับรองการจบการศึกษาทุกระดับหากจบสูงกว่าปริญญาตรี (ภาษาอังกฤษ)
 • สำเนา Transcript (ภาษาอังกฤษ)
 • ใบรับรองการทำงาน
 • Reference 2 ฉบับ (ภาษาอังกฤษ)
 • สำเนาผลสอบ IELTS
 • สำเนา TFN (TaxFile Number)

วิธีการชำระเงินค่าโครงการ

เลือกวิธีการชำระเงิน

 • ชำระเงินสดด้วยตนเอง ณ สำนักงาน
 • ชำระผ่านบัญชีธนาคาร
  (ชื่อบัญชี) : Thai Universal
  (ธนาคาร) : กสิกรไทย
  (เลขบัญชี) : 637-2-12549-5
 • ชำระผ่านบัตรเครดิต (คิดค่าธรรมเนียมบริการ 3% ของยอดชำระ)

ลำดับการชำระเงินค่าโครงการ

 1. ค่ามัดจำการสมัครเข้าร่วมโครงการ
  19,900 บาท – ชำระเงินวันสมัคร (เพื่อสำรองสิทธิ์ประจำปี)
 2. ค่าโครงการส่วนที่ 1
  60,000 บาท – ชำระเงินเมื่อสัมภาษณ์งานผ่าน
 3. ค่าโครงการส่วนที่ 2
  60,000 บาท – ชำระเงินเมื่อได้รับเอกสารเพื่อขอวีซ่า (Contract/Job Offer)
 4. ค่าโครงการส่วนที่ 3
  50,000 บาท – ชำระเงินเมื่อได้รับเอกสาร DOHA ก่อนไปยื่นขอวีซ่า 

ค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ ที่ไม่รวมกับค่าโครงการ

 1. ค่าวีซ่า (ชำระเงินพร้อมค่าโครงการส่วนที่ 3)
  AUD 310
 2. ค่าประกันสุขภาพ (ชำระเงินพร้อมค่าโครงการส่วนที่ 3)
  สัปดาห์ละ AUD 16.90
  ปีละ AUD 879
 3. ค่าตั๋วเครื่องบินขาไป – ขากลับ
  XX,000 บาท – สามารถเลือกซื้อเองและหรือให้บริษัทจัดหาให้ (ไม่ผูกมัดใดๆทั้งสิ้น)

     **ค่าโครงการ ยังไม่รวมค่าวีซ่า ประกันสุขภาพ และตั๋วเครื่องบิน