Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
ข้อมูล
ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เอกสารประกอบการสมัคร
ข้อมูลพิจารณาเพิ่มเติม
ค่าใช้จ่าย

เป็นหนึ่งในโครงการแลกเปลี่ยนของระดับอุดมศึกษา เช่นเดียวกับโครงการ Work and Travel USA  ที่เปิดโอกาสให้นิสิตและนักศึกษา ได้เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมอเมริกันที่แตกต่าง เน้นการฝึกวิชาชีพแบบชั่วคราวและงานตามฤดูกาล ผ่านการทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งตามกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกาอนุญาตให้นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หลังจากนั้น นักศึกษายังสามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อีก 1 เดือน หลังสิ้นสุดการทำงาน โดยการหางานทำนั้นทาง Thai Universal และองค์กรแลกเปลี่ยนในประเทศสหรัฐอเมริกา จะประสานงานในการคัดสรรสถานที่ทำงานที่มีมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ ซึ่งโครงการ CAMP STAFF USA เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้การดูแลและควบคุมของรัฐบาลอเมริกา ซึ่งทุกคนที่เข้าร่วมโครงการสามารถที่จะทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฏหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด (จะได้วีซ่าในช่วง 5 พ.ค. –  5 ก.ย. เท่านั้น) โดยมีวัตถุประสงค์ทางการศึกษาที่เน้นการฝึกวิชาชีพ และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม (Cultural Exchange) การทำงานกับชาวอเมริกันและนานาชาติ โครงการนี้ไม่ใช่การจัดหางานในตลาดแรงงาน โดยผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีสถานภาพเป็นนิสิตและนักศึกษาเท่านั้น 

เมื่อผ่านการคัดเลือกจากทางโครงการแล้ว Thai Universal จะดำเนินการขอวีซ่าประเภทนักเรียนแลกเปลี่ยน (J–1) เพื่อให้ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ช่วงเวลาที่นิสิตและนักศึกษาสามารถเข้าร่วมโครงการ CAMP STAFF USA ช่วงปิดภาคเรียนระหว่าง 1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม ของทุกปี โดยผู้สมัครโครงการควรสมัครช่วงปิดเทอมจริงไม่ควรขาดเรียน ยกเว้นน้องๆที่เรียนปีสุดท้ายจึงสามารถเข้าร่วมโครงการได้ถึง 5 กันยายน

ทั้งนี้น้องๆทุกคนยังสามารถท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อีก 1 เดือนเต็มนับจากวันสิ้นสุดการทำงานอีกด้วย

 

ช่วงเวลาที่นิสิตและนักศึกษาสามารถเข้าร่วมโครงการ CAMP STAFF USA

 1. ช่วงปิดภาคเรียนระหว่าง 1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม ของทุกปี (โดยผู้สมัครโครงการควรสมัครช่วงปิดเทอมจริงไม่ควรขาดเรียน ยกเว้นน้องๆที่เรียนปีสุดท้ายจึงสามารถเข้าร่วมโครงการได้ถึง 31 สิงหาคม)
 2. ทั้งนี้น้องๆทุกคนยังสามารถท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อีก 1 เดือนเต็มนับจากวันสิ้นสุดการทำงานอีกด้วย

 

 

รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการ Camp Staff USA

 1. มีสถานภาพโสด
 2. อายุระหว่าง 18 – 28 ปี (อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทาง)
 3. มีสถานภาพเป็นนิสิตและนักศึกษาเต็มเวลาในระดับอุดมศึกษา
  (ปริญญาตรีทุกชั้นปีรวมถึงชั้นปีสุดท้าย, ปริญญาโท และปริญญาเอก)
 4. มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 5. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 6. มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และมีความพร้อมที่จะทำงานหนัก
 7. สามารถเรียนรู้และปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้

หมายเหตุ : นักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้เช่นกัน

 1. รูปถ่ายวีซ่าอเมริกา ขนาด 2” x 2” พื้นฉากหลังสีขาว 2 รูป
 2. Essay (ภาษาอังกฤษ) กล่าวถึงเหตุผลในการเลือกฝึกงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
 3. Resume/ CV (ภาษาอังกฤษ)
 4. Reference 3 ฉบับ (ภาษาอังกฤษ) จากอาจารย์ที่สอนหรือนายจ้างที่ฝึกงาน
 5. สำเนา Passport
 6. สำเนา Visa ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่เคยมีทั้งหมดพร้อมทั้งหน้าสแตมป์วันเข้าออก (ถ้ามี)
 7. สำเนา Transcript (ภาษาอังกฤษ)
 8. สำเนาใบรับรองจบการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
 9. ใบรับรองวัคซีน Health Screening (ภาษาอังกฤษ)
 10. ใบรับรองประวัติอาชญากรรม Criminal Background Record (ภาษาอังกฤษ)

สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ Camp Staff USA

เนื่องจาก Camps ต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่จึงมักจะตั้งอยู่ในเขตชานเมืองของแต่ละรัฐ Camps จึงมีบรรยากาศค่อนข้างธรรมชาติและเงียบสงบ   ดังนั้นหากน้องๆ ไม่คุ้นชินกับการใช้ชีวิตแถบชานเมือง โครงการ CAMP STAFF USA อาจจะไม่เหมาะกับน้องๆ ที่มีข้อจำกัดนี้ เนื่องจาก Camps มีอาหารฟรีให้ทุกมื้อตลอดโครงการสำหรับ Staff   นี่จึงหมายถึงว่าทาง Camps จัดอาหารให้ Campers และ Staff อย่างไร น้องๆก็จะได้ทานรับอาหารแบบเดียวกันนั้น ดังนั้นหากน้องๆ ที่ไม่คุ้นชินกับอาหารที่รสชาดแปลกใหม่ โครงการ CAMP STAFF USA อาจจะไม่เหมาะกับน้องๆ ที่มีข้อจำกัดนี้ เนื่องจากน้องๆจะไม่สามารถเรียกร้องอาหารพิเศษที่อยากรับประทานได้

เนื่องจาก Camps มีบ้านพักฟรีให้ตลอดที่เข้าร่วมโครงการ   นี่จึงหมายถึงว่า Camps จัดที่พักไว้อย่างไรให้ Staff อย่างไร  น้องๆ จะได้อยู่แบบ นั้นเช่นกัน เช่น ที่พักแบบหอพักรวม, เตียง 2 ชั้น, ห้องน้ำรวม, แบบแยกชาย และแบบแยกหญิง เป็นต้น โครงการ CAMP STAFF USA อาจจะไม่เหมาะกับน้องๆ ที่มีข้อจำกัดนี้ เนื่องจากน้องๆไม่สามารถเรียกร้องที่พักในแบบที่ตนต้องการได้

แต่สามารถออกไปเช่าอยู่เองด้านนอกได้ โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง ไม่เกี่ยวกับโครงการ

ผู้สมัครควรมีระยะเวลาในการทำงานให้ Camps มากกว่า 10 weeks เนื่องจาก Camps ต้องการผู้สมัครที่สามารถเข้าร่วมได้นานกว่าโครงการ Work and Travel USA (แนะนำสำหรับน้องปีสุดท้ายที่ไม่ต้องรีบกลับมาเรียน)

ค่าโครงการ 60,900 บาท ต่อคน

ขั้นตอนการจ่ายเงิน

 1.  ค่าโครงการส่วนที่ 1 ชำระ 7,900 บาท (มัดจำวันสมัคร)
 2. ค่าโครงการส่วนที่ 2 ชำระ 53,000 บาท (เมื่อได้งานแล้ว) 
 3. ค่าโคงการส่วนที่ 3 ชำระ 18,600 บาท (ก่อนไปขอวีซ่าที่สถานฑูตอเมริกา)
 4. ชำระ 38,500 บาท ค่าตั๋วไป-กลับ USA 1 ที่นั่ง (แวะเที่ยวฟรี 1 จุด ใน USA – แวะขากลับไทย) ซือตั๋วเครื่องบินกับบริษัทฯ เนื่องจากต้องนัดคนมารับที่สนามบิน(ฟรี)

รวมทุกค่าใช้จ่าย 118,000 บาท + พร้อมบิน !!

(หมายถึงรวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ USA เรียบร้อยแล้ว) จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆแอบแฝงอีก เนื่องจากมีบ้านพักฟรี อาหารบุฟเฟ่ต์ฟรีทุกมื้อ เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องมี Pocket Money